Sverige har en lång facklig tradition vilket märks på de många rättigheter som arbetstagare åtnjuter i vårt land. Idag tas många av dessa rättigheter för givet, men strejkrätt, semester, ekonomisk hjälp till arbetslösa och anställningsavtal har inte alltid varit en självklarhet utan är ett arv från den kamp fackförbund drivit sedan slutet av 1800-talet.

Tack vare facket är arbetslöshetsförsäkringen idag en lagstadgad rättighet som omfattar både arbetstagare och företagare och regleras av lag (1997:238) och i förordning (1997:835). Tanken är att ge arbetslösa tillfälligt ekonomiskt stöd under den period man är arbetssökande.

Svensk arbetslöshetsförsäkring

Den arbetslöshetsförsäkring som ingår i den svenska modellen består av två delar, ett grundbelopp (Grundförsäkringen) som samtliga arbetssökande har rätt till och en inkomstbaserad del (Inkomstbortfallsförsäkringen) som kräver medlemskap i någon av Sveriges 28 erkända a-kassor.

1. Anslut dig till en arbetslöshetskassa


2. Få arbetsersättning över 25.025 kr/mån – Teckna inkomstförsäkring


3. Bli medlem i ett fackförbund


Även om staten ytterst är ansvarig för arbetslöshetsförsäkringen är det huvudsakligen fackliga arbetslöshetskassor som administrerar utbetalningen av arbetslöshetsersättning.

Regelverk och villkor för ersättning

Även om man som arbetstagare eller företagare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen är det inte givet att man i alla lägen har rätt till arbetslöshetsersättning. Ett antal villkor måste uppfyllas för att du skall betraktas som arbetssökande, nedan hittar du en sammanfattning av arbetslöshetsförsäkringens regler.

Grundvillkor för arbetslöshetsersättning:

  • Du skall vara arbetsför (Klara att arbeta minst 3 timmar/dag och i genomsnitt minst 17 timmar/veckan.
  • Du skall vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du skall vara redo att ta de jobb som erbjuds (stå till arbetsmarknadens förfogande)

Vid dessa tillfällen har du inte rätt till ersättning:

  1. Du deltar i en utbildning.
  2. Vid permittering utan lön.
  3.  Vid tjänstledighet utan lön.
  4.  Om du är immigrant och har rätt till etableringsersättning.
  5.  Om du ingår i ett marknadspolitiskt åtgärdsprogram t.ex. korttidsarbete där arbetsgivaren ges preliminärt stöd.
  6.  Vid uteslutning / frånkännande

Arbetslöshetsförsäkring utomlands

Svenska medborgare har rätt till arbetslöshetsförsäkring utomlands förutsatt att landet man arbetar i ingår i den Europeiska unionen (EU) eller i den Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) alternativt om det land man arbetar i har ett särskilt avtal med Sverige som t.ex. Schweiz.

Villkoren och regelverket för arbetslöshetsförsäkringen kan variera beroende på vilket land du befinner dig i. Grundprincipen är att lagstiftningen i det land man arbetar gäller, viktigt är därför att ta reda på vilka regler som tillämpas i det land du planerar att arbeta i.

I regel skall du vara ansluten till en arbetslöshetskassa i det land du arbetar för att ha rätt inkomstbaserad arbetslöshetsersättning. Detta gäller även för dig som gränspendlar mellan exempelvis Sverige och Danmark eller Norge, med den skillnaden att ersättningen från a-kassan administeras och betalas ut i det land du bor.

Arbetssökande har under en begränsad tid möjlighet att ta med sig sin arbetslöshetsersättning utomlands för att söka jobb i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. För detta krävs ett U2-intyg som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utfärdar.